BhutanKhamsum Yul-le Namgyal Chorten, Punakha

Khamsum Yul-le Namgyal Chorten, Punakha